brolnicza

 

PULAN-Saletra amonowa 34% N jest uniwersalnym, granulowanym nawozem azotowym o szybkim i trwałym działaniu. Zawiera ok. 34 % azotu (ok.17% w formie amonowej i ok. 17% w formie azotanowej). Może być stosowana na wszystkie gleby, pod wszystkie rośliny, przedsiewnie i pogłównie.

Opakowania:

 • worki a'25 na palecie
 • worki a'30
 • worki a'50
 • worki big-bag

 

Karta charakterystyki

CERTYFIKAT Q

CERTYFIKAT WE

 

PULREA-Mocznik 46% N jest nawozem uniwersalnym, może być stosowany przedsiewnie i pogłównie, zarówno doglebowo jak i dolistnie. W przypadku nawożenia dolistnego stężenie mocznika musi być dostosowane do odporności danego gatunku roślin (zawartość mocznika w roztworze użytym do opryskiwania może wynosić 0,5-10%). Można łączyć go wówczas ze środkami ochrony roślin (wg zaleceń Instytutu Ochrony Roślin) czy nawadnianiem i takim roztworem opryskiwać pole. Oprysk należy wykonywać w godzinach rannych lub wieczornych; nie należy stosować roztworu mocznika w fazie kwitnienia zbóż.

Opakowania:

 • worki a'25 na palecie
 • worki a'50
 • worki big-bag 500

 

PULSAR-Siarczan amonu 21% N zawiera azot w formie amonowej i łatwo dostępną siarkę, wobec czego nadaje się pod rośliny wymagające dobrego zaopatrzenia w te składniki pokarmowe. Siarczan amonu wykazuje powolne działanie i jest typowym nawozem przedsiewnym. Z uwagi na fizjologicznie kwaśną reakcję siarczanu amonu, stosować go należy przede wszystkim na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym. Na glebach słabo kwaśnych, zgodnie z zaleceniami nawozowymi, siarczan amonu stosować pod uprawy wymagające takich warunków. Przed siewem siarczan amonu można mieszać z mączką fosforytową, fosforanem amonowym , polifoską a także z nawozami potasowymi.

Opakowania:

 • worki a'25
 • worki big-bag

 

RSM - ROZTWÓR SALETRZANO-MOCZNIKOWY

 

Charakterystyka produktu

Roztwór saletrzano – mocznikowy (RSM) otrzymywany jest przez zmieszanie w stosunku molowym 1:1 roztworów - saletry amonowej i mocznika.

Jest nawozem o szybkim i długotrwałym działaniu ze względu na zawartość trzech form azotu: amonowej, azotanowej i amidowej.

Zawiera inhibitor korozji.  Bez dodatków antykorozyjnych powoduje korozję stali zwykłej, metali nieżelaznych i ich stopów. Agresywność RSM zmniejsza się wraz ze wzrostem stężenia  azotu, ze  wzrostem  pH  i spadkiem temperatury. Dezaktywowany zimny roztwór RSM w 293K (20°C) wykazuje niską korozyjność.

W zależności od zawartości azotu ogólnego rozróżnia się trzy rodzaje roztworów: 28 % N, 30 % N, 32 % N.
Poniżej przedstawiono niektóre właściwości fizykochemiczne w zależności od stężenia azotu w RSM:

Rodzaj  28 % N30 % N 32 % N
Gęstość właściwa w 293 K (20°C)  1,28 kg/dm3  1,30 kg/dm3  1,32 kg/dm3
Temp. krystalizacji  256 K (-17°C)  264 K (-9°C)  273 K (0°C) 

 

Parametry jakościowe

Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM) jest produktem wysokiej jakości. Posiada certyfikat (nr Q/13/20003/07/PC); wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem jakości Q.

Wymagania szczegółowe dla poszczególnych rodzajów RSM podaje poniższa tabela:

RodzajRSM 28RSM 30RSM 32
Zawartość azotu całkowitego    28 % 30 % 32 %
Zawartość sumy azotu amonowego i azotanowego    14 % 15 % 16 %
Zawartość azotu amidowego  dopełnienie  dopełnienie  dopełnienie
Gęstość w temperaturze 20°C    1,28±0,01 kg/dm3 1,30±0,01 kg/dm3 1,32±0,01 kg/dm3
pH roztworu  w granicach    7 ± 0,5 7 ± 0,5 7 ± 0,5
Zawartość biuretu, nie więcej niż  0,5 %  0,5 %  0,5 %

Pakowanie

Roztwór saletrzano-mocznikowy należy pakować do:

 • cystern lub autocystern stalowych,
 • pojemników z tworzyw sztucznych,
 • innych opakowań po uzgodnieniu z odbiorcą. 

Transport:

Roztwór saletrzano-mocznikowy  należy przewozić zgodnie z ogólnymi przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym. W trakcie transportu, produkt należy chronić przed przekroczeniem temperatury krystalizacji. RSM  nie podlega przepisom RID/ADR/IMIDG.

Zastosowanie:

Roztwór saletrzano-mocznikowy może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb do przedsiewnego i pogłównego nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

Warunki przechowywania:

Roztwór saletrzano-mocznikowy należy przechowywać w  zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Zbiorniki, pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest nawóz powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. emalii, stali kwasoodpornej, odpowiednio zabezpieczonej stali zwykłej lub tworzyw sztucznych ( polietylenu, polipropylenu, PCV). Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. W czasie magazynowania nie następuje utrata wartości odżywczych nawozu.  Odparowującą wodę należy uzupełnić do stanu pierwotnego.

Środki ostrożności:

W normalnych warunkach składowania i manipulacji preparat stabilny, składniki jego nie są lotne. Powstające w wyniku odparowania wody krystaliczne narosty w połączeniu z materiałami organicznymi mogą stwarzać zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Należy unikać rozlewania nawozu na  materiały łatwopalne, np. słomę, siano (nie dotyczy oprysku ściernisk), wełnę drzewną, smary itp.

 

 

W celu szczegółowego zapoznania się z ofertą producenta zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej producenta www: www.zapulawy.pl