• Produkcja pasz
 • Hurtownie rolnicze
 • Hurtownie budowlane
Previous Next

P.H.H.-D. JUREX

 

 

08-300 Sokołów Podlaski,

ul. Lipowa 99a

NIP 823-000-03-15

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

tel. centrala:

(25) 787 75 73
(25) 781 32 23
(25) 787 33 23
fax wew. 26
sekretariat wew. 10
dział prawny i windykacji wew. 19
księgowość i kadry wew. 13
logistyka wew. 12
tel. kom. 511 700 700

OGŁOSZENIE

NOWY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Informujemy, że z dniem 1 września 2014r. nastąpi zmiana programu lojalnościowego "JUREX KLUB". Nagradzać będziemy zakupy wyrobów produkowanych przez "JUREX". Punkty zbierane w dotychczasowym programie zostaną zastąpione punktami z worków.

Punkty zebrane do dnia 31 sierpnia 2014 przez uczestnika programu, a nie wymienione na prezenty w trakcie trwania programu, mogą być wymieniane jeszcze do dnia 31 wrzesnia 2014r. Do tego dnia prosimy o wybór nagrody.

Od dnia 1 września 2014 obowiązuje program lojalnościowy, w którym punkty z worków produktów "JUREX" wymieniamy na nagrody, zgodnie z obowiązującym nowym regulaminem.


Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowo-Detalicznego "Jurex" jest firmą prywatną, handlowo-produkcyjną istniejącą na rynku już 20 lat.

U nas można zamówić wszystkie materiały do budowy od fundamentów, aż po dach oraz środki do produkcji rolnej dla każdego rolnika. Zajmujemy się również wykonawstwem inwestycyjnym, budowlanym i instalacyjno-sanitarnym. Ponadto w Zakładzie Zbożowym w Kosowie Lackim prowadzimy skup zbóż i rzepaku oraz produkujemy paszę.

W 2009 roku otworzyliśmy nowoczesną Wytwórnię Betonu i Elementów Betonowych. Wielobranżowość firmy sprzyja utrzymaniu dobrego poziomu sprzedaży na przestrzeni całego roku.

Działamy poprzez Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa i Centrum Zaopatrzenia Budownictwa w Sokołowie Podlaskim oraz oddziały w Węgrowie, Kosowie Lackim, Siemiatyczach, Sokołowie-(Korodusy), pawilony handlowe w Sokołowie Podlaskim (jeden z artykułami instalacyjno-sanitarnymi, drugi z chemią i montażem stolarki budowlanej) oraz dział sprzedaży hurtowej. W punktach tych obsługę klientów prowadzi dobrze przygotowana kadra handlowców i przedstawicieli terenowych w większości młodych, dynamicznych i wykształconych.

Staramy się stale poszerzać naszą ofertę asortymentową. Poprawiamy obsługę klienta poprzez inwestycje w obiekty handlowe i produkcyjne, środki transportu specjalistyczne oraz usługi informatyczne. Wdrożyliśmy system zapewnienia jakości ISO 9001:2008 potwierdzony certyfikatem.

Działania nasze zostały już wielokrotnie docenione przez dziennik "Puls Biznesu" i firmę Coface Poland i zaliczeni zostaliśmy do elitarnego klubu Gazel Biznesu - grona najdynamiczniej rozwijających się firm. Zostaliśmy również wyróżnieni statuetkami Mazowieckiej Firmy Roku.

Zapraszamy do współpracy.

 

TAX FREE jest to możliwość zwrotu podatku VAT osobom fizycznym, zwanym "podróżnymi", które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium Wspólnoty.
Osoby te mają prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i terytorium innych państw należących do Unii Europejskiej.
Po 1 maja 2004 r., czyli po rozszerzeniu Wspólnoty, system zwrotu podatku VAT podróżnym, nie jest stosowany w szerokim zakresie, głównie dlatego, że znacznie została ograniczona liczba państw nienależących do Unii Europejskiej. Obecnie zwrot VAT podróżnym w Polsce obejmuje min. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium państw sąsiadujących z Polską tj. na Białorusi, Ukrainie, Rosji.
Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu zwrotu VAT podróżnym musi być spełnionych wiele warunków przez "podróżnych", czyli osoby fizyczne ubiegające się o zwrot, jak i podmioty, które są uprawnione do dokonywania zwrotu, czyli "sprzedawców".
Warunki te, szczegółowo określone zostały przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT). Ustawodawca przeznaczył na regulacje dotyczące zwrotu podatku, rozdział VI ustawy zatytułowany: "System zwrotu podatku podróżnym".
Pierwszy podstawowy warunek, wynikający z art. 126 ust. 1 ustawy o VAT, dotyczy tego, by nabyte przez podróżnego towary zostały wywiezione poza terytorium Wspólnoty w stanie nienaruszonym. Warto tu zaznaczyć, że system zwrotu VAT nie obejmuje nabycia paliw silnikowych - stanowi o tym art. 126 ust. 3 ustawy.
Kolejny warunek określający obowiązki formalne względem kupującego (art. 128 ust. 1) stanowi, że zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym podróżny dokonał zakupu.

WAŻNE!

Zwrot VAT odbywa się na podstawie imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę z dołączonym do niego paragonem z kasy fiskalnej sprzedawcy.

Aby otrzymać zwrot podatku, podróżny, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o VAT, powinien przedstawić imienny dokument wystawiony przez sprzedawcę. Z dokumentu tego powinna wynikać kwota podatku zapłaconego przy zakupie danego towaru a także powinien być do niego dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej. Wspomniany dokument musi zawierać potwierdzenie, że dany towar został wywieziony poza terytorium Wspólnoty. W praktyce potwierdzeniem jest stempel urzędu celnego. Stempel powinien być zaopatrzony w numerator.

WAŻNE!

Podstawą do potwierdzenia przez urząd celny wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty jest okazanie przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzenie zgodności danych osobowych podróżnego, zawartych w wystawionym przez sprzedawcę dokumencie, z danymi zawartymi w paszporcie bądź innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. Wynika to z przepisu art. 126 ust. 2 oraz art. 128 ust. 3 ustawy o VAT.


Przepisy ustawy o VAT określają też szeroki katalog przesłanek, które muszą być spełnione przez drugi podmiot uczestniczący w systemie zwrotu podatku podróżnym, czyli przez sprzedawcę lub przez podmioty, których przedmiotem działalności jest zwrot podatku.
Podkreślić należy, że zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy o VAT zwrot podatku dokonywany jest na dwa sposoby:

 • przez sprzedawcę towaru, jeśli obrót sprzedawcy za poprzedni rok podatkowy wyniósł powyżej
  400.000 zł, a zwrot podatku dotyczy wyłącznie towarów nabytych u tego sprzedawcy
 • przez podmiot, tórego przedmiotem działalności jet dokonywanie zwrotu podatku.

Warunki, jakie musi spełnić sprzedawca, aby mógł dokonywać zwrotu VAT, określone są w art. 127 ust. 1 do 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z nimi, aby dokonywać zwrotu podatku podróżnym należy być sprzedawcą, który:

 • jest zarejestrowany jako podatnik VAT
 • prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • jeżeli nie dokonuje samodzielnie zwrotu, musi mieć umowę z podmiotem, który będzie tego
  zwrotu dokonywał

Dodatkowy warunek dla sprzedawców stanowi konieczność uzyskania obrotów za poprzedni rok podatkowy powyżej 400.000 zł. Jeżeli sprzedawca nie spełnia obecnie tego warunku, zwrot jest możliwy tylko w odniesieniu do sprzedaży dokonanej w roku podatkowym, w którym ten warunek był spełniony.
Zwrot podatku obejmuje wyłącznie towary nabywane przez podróżnego u tego sprzedawcy i jest dokonywany w złotych.
Ponadto sprzedawca zobowiązany jest:

 • poinformować na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, że jest sprzedawcą
 • zapewnić podróżnym pisemną informację w języku polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim
  o zasadach zwrotu podatku
 • oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach
  towarów, od których przysługuje zwrot podatku poinformować naczelnika urzędu skarbowego
  o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u niego zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim sprzedawca ma zawarte umowy o zwrot podatku i przedłożyć kopie tych umów


Zwrotu VAT podróżnym mogą dokonywać nie tylko sprzedawcy, ale również podmioty, których przedmiotem działalności stanowi właśnie zwrot VAT.
Warunki, jakie muszą spełniać te podmioty określone są w art. 127 ust. 8-12 ustawy o VAT.
Podmioty te mogą dokonywać zwrotu pod warunkiem, że:

 • są co najmniej od 12 miesięcy, przed złożeniem wniosku do ministra finansów o wydanie zaświadczenia, zarejestrowane jako podatnicy VAT
 • zawiadomiły na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie zwrotu podatku podróżnym
 • nie mają zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek ZUS od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia
 • zawarły umowy ze sprzedawcami w sprawie zwrotu podatku
 • złożyły w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną w wysokości 5 mln zł.
 • uzyskały od ministra finansów zaświadczenie o spełnianiu wyżej wymienionych warunków. Warto zaznaczyć, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT zaświadczenie wydane przez ministra finansów ważne jest przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

Podmiotami tymi mogą być wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Ważne, że członkami władz tych spółek nie mogą być osoby karane za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

baner 01

infolinia

CENTRUM BUDOWLANE
czynne w godz.: 7-18
Sokołów Podl. ul. Lipowa 99,
tel./fax (25) 787 75 73, wew. 20,21,22;

Dział handlowy wew. 18,
tel. kom. 511 700 000, 502 550 005
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Magazyn główny wew. 15
tel. kom. 500 077 222
CENTRUM ROLNICZE
czynne w godz.: 7-18
Sokołów Podl. ul. Lipowa 99a,
tel./fax (25) 787 75 73, wew. 23,

Dział handlowy wew. 24,
tel. kom. 509 529 111
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wytwórnia betonów i elementów betonowych
czynna w godz.: 7-18
Węgrów ul. Strefowa 5,
tel./fax (25) 792 29 01
tel. 519 304 305, 511 701 701
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Centrum instalacyjno-hydrauliczne
czynne w godz.: 7-18

Sokołów Podl. ul. Lipowa 99,
tel./fax (25) 787 75 73, tel. kom. 516 193 163
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Centrum okien, drzwi i wykończenia wnętrz
czynne w godz.: 8-18

Sokołów Podl. ul. Lipowa 99a,
tel./fax (25) 787 75 73, tel. kom. 515 237 737
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Węgrów
ul. Strefowa 5,
tel. (25) 792 34 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. kom. 501 447 667